Onderwijs bij Babylon

Vertegenwoordiging

Studentenparticipatie

Ingevolge het zogenaamde Participatiedecreet hebben wij, als studenten, niet alleen het recht, maar ook de plicht om deel uit te maken van de verschillende advies- en beslissingsorganen van de KU Leuven. Enkel op die manier kunnen wij voldoende inspraak hebben in de manier waarop de instelling haar onderwijs organiseert. De tijd dat studenten enkel en alleen beschouwd werden als “het volkje dat de aula’s bevolkt en zo’n tweemaal per jaar zijn examens aflegt”, is daarmee voorgoed voorbij. Maar omdat misschien niet elke student zich meteen geroepen voelt om met de vuist op tafel te kloppen in geval van te betreuren of te verbeteren praktijken, worden er elk jaar vanuit Babylon verantwoordelijken aangesteld, die die taak met veel enthousiasme op zich nemen.

In de praktijk proberen de onderwijsvertegenwoordigers van Babylon de studenten van hun kring dus overal en altijd te vertegenwoordigen. Zelf zijn zij op tal van vergaderingen aanwezig en verdedigen daar het belang van hun collega’s. Zij zorgen ervoor dat er op elk niveau voldoende vertegenwoordiging is en staan natuurlijk hun medestudenten in raad en daad bij.

Onderwijsbureau

Alle vertegenwoordiging begint bij jou, de student. Het is namelijk jouw mening die we in alle raden waarin we zetelen moeten verkondigen, niet slechts die van onszelf. Daarom organiseren we vanaf dit jaar open overlegmomenten die de basis van onze vertegenwoordiging moeten vormen. We noemen die open overlegmomenten de Onderwijsbureaus. Alle studenten Taal- en letterkunde zijn vrij om die Onderwijsbureaus bij te wonen en om er hun mening te uiten.

De bedoeling van het Onderwijsbureau is dus jullie meningen over allerlei onderwerpen te verzamelen zodat we die kunnen meenemen naar en verdedigen in de vele beslissingsorganen van onze opleiding, faculteit en universiteit. Soms gaat het echter om erg complexe thema's of onderwerpen waaraan een hele geschiedenis vasthangt. Het is daarom belangrijk dat elk thema dat voorligt steeds voldoende gekaderd wordt, zodat jullie een gefundeerde stem kunnen uitbrengen. Het Onderwijsbureau is daar de ideale plaats voor. Het zal dit jaar dan ook de taak van de Onderwijsverantwoordelijken van Babylon zijn jullie steeds op de hoogte te brengen van alle nieuwe ontwikkelingen, zodat er gepast op verdergespeeld kan worden.

Het moge duidelijk zijn dat iedere student Taal- en letterkunde die het wil, een rol kan spelen in Onderwijsvertegenwoordiging. Of je nu zelf een actieve studentenvertegenwoordiger bent of niet, op het Onderwijsbureau kan iedereen zijn/haar ei kwijt.

Vergaderstructuur

Wat gebeurt er met die meningen eens we ze verzameld hebben? De studentenvertegenwoordigers van de verschillende organen zullen hun best doen een mening te verwoorden die aansluit bij de concensus op het Onderwijsbureau. Die concensus passeert echter op verschillende niveaus en wordt daar vaak "vermengd" met de meningen van andere delegaties. Hieronder kan je in een gestructureerde vorm zien welke weg jouw meningen afleggen. De blauwe balkjes staan voor studentenoverleggen; de groene balkjes staan voor beslissingsorganen op opleidingsniveau; de roze balkjes op facultair niveau en de oranje balkjes op universiteitsniveau.

De concensus van het Onderwijsbureau reist dus rechtstreeks naar zowel de POC als de CC's en zal daar dan ook op de manier waarop ze op het bureau werd vastgelegd verdedigd worden. Voor de andere niveaus ligt dat enigszins anders, want dan komen er andere delegaties van studentenvertegenwoordigers bij kijken die de mening van hun studenten moeten uitdragen. Om zoveel mogelijk slagkracht te waarborgen zullen de studentenvertegenwoordigers meestal een onderling concensus proberen bereiken, waardoor wat op de facultaire en universitaire beleidsorganen verdedigd wordt niet meer een exacte kopie zal zijn van de stemming op het Onderwijsbureau, maar een concensus van de studentenvertegenwoordigers van de verschillende opleidingen of faculteiten. Bovendien zetelen de opleidingsgebonden studentenvertegenwoordigers niet zelf in alle facultaire organen en helemaal niet in de universitaire organen. In die gevallen is het dus nodig dat wie dat wel doet (vb. de voorzitter van het Facultair Overlegorgaan of een mandataris van Stura) één gedragen mening uit alle geledingen weet te krijgen.

En jij?

Wat kan jij nu zelf betekenen binnen de studentenvertegenwoordiging? In de eerste plaats kan je net zoals iedereen de Onderwijsbureaus bijwonen. Dat is allicht het belangrijkste wat je kan doen, want zonder meningen om te verdedigen hebben de vertegenwoordigers weinig te zoeken in al die beleidsorganen. Als je een actievere rol wil opnemen, kan je je ook kandidaat stellen voor een van de vacante vertegenwoordigingsplaatsen. Er vinden daarvoor verkiezingen plaats tijdens de tweede week van het academiejaar. Meer informatie over hoe je je kandidaat kan stellen vind je hier. Voor een overzicht van alle raden en plaatsen per niveau kan je hieronder terecht.

Raden

Zoals je hierboven kon zien doen we ons uiterste best om jouw mening tot in de verschillende raden waarin we zetelen te krijgen, maar wat gebeurt er in die raden en wie vertegenwoordigt je in elke raad? Er zijn drie verschillende vertegenwoordigingsniveaus waaraan wij deelnemen: de studierichting, de faculteit en de universiteit. Klik op een van de niveaus voor meer informatie en om te ontdekken wie het in elke raad voor jou opneemt!